İHALE İLANI
 
T.C.
KIZILIRMAK KAYMAKAMLIĞI
 Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
            Çankırı İli Kızılırmak İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 2017 yılı KÖYDES kapsamında Tımarlı, Güneykışla, Kuzeykışla, Büyükbahçeli ve Hallaçlı Köylerine kilitli parke ve bordür taşı döşeme işi (7200m2 kilitli parke ve 500m bordür taşı döşeme-Malzemeli olarak anahtar teslimi) Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 
 
1-İdarenin
 
a) Adı
b) Adresi
: Kızılırmak Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı
: Hükümet Konağı Kızılırmak/ÇANKIRI
c) Telefon ve faks numarası
: 0376 3241466 Faks: 0376 3241472
d) Elektronik posta adresi (varsa)
:
2-İhale konusu yapım işinin
 
a) Niteliği, türü, miktarı
:2017 yılı KÖYDES kapsamında Tımarlı, Güneykışla, Kuzeykışla, Büyükbahçeli ve Hallaçlı Köylerine kilitli parke ve bordür taşı döşeme işi (7200m2 h=8cm kilitli parke ve 500m 50*20*10cm bordür taşı döşeme-Malzemeli olarak anahtar teslimi)
b) Yapılacağı yer
:Çankırı Kızılırmak İlçesine bağlı Tımarlı, Güneykışla, Kuzeykışla, Büyükbahçeli ve Hallaçlı Köyleri  
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihine izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde yapım işleri genel şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.
d) İşin süresi
:İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.
 
3-İhalenin
 
a) Yapılacağı yer
: Hükümet Konağı Kızılırmak/ÇANKIRI
b) Tarihi ve saati
: 16.05.2017 Salı günü Saat : 11:00’ da
 
4- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTEKLİLERDE ARANILAN ŞARTLAR, BELGELER VE YETERLİK KRİTERLERİ
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeler,(Oda Sicil Kayıt, Ticari İkametgah, Meslekten Men edilmeme, İhale Durum, Faaliyet vb)
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeler,(Oda Sicil Kayıt, Ticari İkametgah, Meslekten Men edilmeme, İhale Durum, Faaliyet vb)
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
            1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
            2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
ç) Bu şartname ile birlikte verilen teklif mektubu
          1) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
 2) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.
          Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir, Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklifler verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
d) KHGB İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
e) İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Kızılırmak Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının T.C Ziraat Bankası Kızılırmak Şubesinde açılmış bulunan TR 230001 001399 27021179-5015 nolu hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar. (Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.)
f)  Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
g) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,
ğ) Tüzel Kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel işinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin bir başka tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname,
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
5- Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin istenen belgeler:
İş Deneyim Belgeleri: İsteklinin son beş yıl içinde, kamu sektöründe ilk teklif edeceği bedelin en az %50’si oranında gerçekleştirdiği veya %50oranında denetlediği veya yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin iş bitirme belgesini sunmak zorunludur.
6-  Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olunmadığına dair belge( İhale tarihinden önce son 7 gün içerisinde alınmış),
7- Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olunmadığına dair belge, ( İhale tarihinden önce son 7 gün içerisinde alınmış),
8-İhale Birlik İhale Yönetmeliği gereğince Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.
9- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
10- İstekliler, ihale konusu işi alt yüklenicilere yaptıramazlar.
11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
12- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
13- İhale dokümanına Kızılırmak Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu’dan ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dökümanı 250TL karşılığı verilmektedir.(TR830001 00139927021179-5002nolu hesaba ihale doküman bedeli yatırılacaktır.)
14 - İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
15 - Teklifler; 16/05/2017 tarih ve saat 11:00’e kadar Kızılırmak Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı'na verilebilecektir. Posta yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
16 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
17 - Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.
18- İhale tarihi itibariyle haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenler bu ihaleye katılamazlar.
19- İhale konusu iş ile ilgili alınacak  malzemeler Birlik tarafından tespit edilip, uygun görüldükten sonra malzemelerin taşıma  işine başlanılacaktır. İdarenin onay vermediği bir malzemenin getirilmesi halinde ödeme yapılmayacaktır.
20-DİĞER HUSUSLAR:
1- Her ne suretle olursa olsun ihale saatine kadar komisyona verilen teklifler geri iade edilmeyecektir.
2- İdare, ihale saatinden önce ihaleyi iptal etmekle serbesttir iptal nedeniyle idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
3- İhaleyi alan yüklenici, köy ortak yapılarına ve altyapısına zarar verdiği zararları gidermekle mükelleftir. Bu zararlar giderilmediği takdirde bu zararların bedeli birlikçe hak edişten kesilir.
4 - Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
5-İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara bu ilanda yer verilmemiştir.
                                                                                    
            İlgilenenlere ilanen duyurulur. 04.05.2017