İHALE İLANI
T.C.
KIZILIRMAK KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
KIZILIRMAK  İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNE AİT ARAÇ SATIŞ İLANI
Birliğimize ait faal durumda olan, aşağıda markası, modeli, cinsi, plaka nosu ile muhammen bedeli yazılı olan aracımız, Birlik İhale Yönetmeliğinin 18. maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile kapalı teklif almak ve akabinde yapılacak açık artırma yoluyla satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.
1 - İdarenin
 a) Adresi : Hükümet Konağı Kızılırmak/ÇANKIRI
 b) Telefon ve faks numarası : 0 376 324 1466- 0 376 324 1472
 c) Elektronik posta adresi (varsa) :
2 - İhale konusu :18DH951 Plakalı 4*4 2006 MODEL  FORD RANGER Araç Satışı
 a) Niteliği türü ve miktarı : Araç Satışı

Aracın Plakası

Cinsi

Markası

 

Modeli

Kilometresi

Muhammen Bedeli    TL.

18DH951

Komyonet (Çift Kabinli)

 
 
Ford Ranger 4*4

2006

Rengi:YEŞİL(Koyu Yeşil)

 

366-000 km-367.000km arası
21.335,75 Açık İhale Teklif sahibinin fiyatı

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kızılırmak Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 14/02/2019 Perşembe günü saat 14.30’da
4- İhaleye Katılabilmek İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri;
A-GERÇEK KİŞİLERİN:
 a- İş veya Kanuni ikametgah adresini gösterir belge,
 b- Geçici Teminat dekontu veya makbuzu,
 c- İhale ile ilgili dilekçe,
 ç- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
d-Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve Noterden onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir.
B-TÜZEL KİŞİLERİN:
a-Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(ç),(d) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca ;                                                                                                         
b-Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,
c-Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2019 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,
d-Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve sicil gazetesi.
5- İhale; Birlik İhale Yönetmeliğinin 18 nci maddesi gereğince Açık İhale usulü ile yapılacaktır.
 
6- Satışı yapılacak araç mesai saatleri arasında Birliğimiz Başkanlığında görülebilir. İhaleye girenler satışa çıkarılan aracı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için aracın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez.
7- İhale bedelinden kaynaklanan Damga Vergisi ile devir ve tescil masrafları tamamen alıcı tarafından karşılanacaktır. Devir tarihine kadar olan ve aracın aynından doğan tüm vergi borçları ile varsa trafik cezaları devir tarihi itibari ile Birliğimiz Başkanlığına aittir. Aracın devir ve tescil masrafları devir tarihinde ilgili mercilere, ihale alıcısı tarafından nakit olarak ödenecektir.
8-  a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

 b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.

9- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
10- İhale dokümanına Kızılırmak Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı’ndan ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını almaları zorunludur. İhale dokümanı ücretsizdir.
11- İstekliler teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarında kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teminatın nakit olarak yatırılması durumunda T.C.Ziraat Bankası Kızılırmak Şubesinde açılı bulunan TR 23 000 100 1399 27021179-5015 nolu hesaba yatıracaklardır.
 
12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
 
13- Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklarda ÇANKIRI Mahkemeleri yetkilidir.
 
14- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
15- İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir. 07.02.2019
 
 
Ömer KIRAÇ
Kaymakam
Birlik Başkanı