KIZILIRMAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ÜNVANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
 
1-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER      
    
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nun amacına uygun faaliyet ve çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdî ve aynî yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuşlardır. SYD Vakıflarının yetkili karar organı Mütevelli Heyetidir.
 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları özel hukuk tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar olup, Vakıflarda personel ile ilgili işlemler personelin işvereni olan Mütevelli Heyetince, İş Kanunu hükümleri ve 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 34 üncü maddesi gereğince Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16/02/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde belirlenen genel kriterlere göre yürütülmektedir.
 
SYD Vakıflarına personel alımında aranacak şartlar: 
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Medeni  haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,
8. 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden         
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Eğitim Fakülteleri, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri)mezun olmak,
9. İlan tarihi itibariyle Vakfın bağlı bulunduğu İlçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak ve işe alındıktan sonra da ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek.(Sınavda başarılı olan adaylar için geçerli)
9. ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,
10. Bilgisayar programları kullanabilmek(sertifika  ya da transkript ile belgelemek),
11. Yabancı Dil Bilmek (Geçerli sınav ya da transkript ile belgelemek)
12. En az B sınıfı ehliyete sahip olmak (aktif araç kullanabilmek) şartları aranır.
13. Görevini yapmasına engel olabilecek süreklilik arz eden fiziksel ve ruhsal hastalık ya da sakatlık ile özrü bulunmamak,
14. Sosyal İletişim becerisine sahip olmak.
   Bu şartları sağlayan 1 adet personel alımı yapılacaktır.
2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
Aşağıda istenen belgeler 21/03/2017 günü saat 17:00’a kadar Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir.
1- İşe başvuru dilekçesi (Ev veya cep telefon numaralarının belirtmesi gerekmektedir.)
2- Mezun olduğu Üniversite Diploması (aslı veya fotokopisi)
3- Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi ve B sınıfı ehliyet fotokopisi
4- KPSS P3 ÖSYM Sonuç Belgesi fotokopisi,
5- İkametgâh Kağıdı
6- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,
7- Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sözleşme imzalama aşamasında istenecektir)
8- Adli sicil kaydı belgesi,
9- CV ve Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi
10-  Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi,
11- Yabancı dil yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi
12- Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge
 
 
3-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
 
1- Başvurular 10/03/2017 tarihinde başlayıp, 17/03/2017 günü saat 17:00’ da sona erecektir. Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx  adresinden online olarak yapılacaktır..
Sadece mülakata çağrılan adaylar başvuru belgelerini şahsen teslim etmek zorundadır. 21/03/2017 tarihi mesai bitiminden sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır,
2- Mülakata başvurular içinden KPSS-P3 puanına göre en yüksek puanı alan ilk 5 aday çağrılacaktır. Mülakata katılmaya hak kazananlar adaylar Kızılırmak Kaymakamlığı’nın resmi internet adresi olan http://www.kizilirmak.gov.tr/ adresinden ilan edilecektir. Bu bildirim tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.
 
3- Mülakat tarihi 24/03/2017 tarihinde yapılacak olup , mülakat konuları genel kültür, genel yetenek, alan bilgisi ve Vakıf mevzuatından ibarettir.
 
 
BAŞVURU ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Başvuru yeri: Kızılırmak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Hükümet Konağı Zemin Kat 
Kızılırmak  SYD Vakfı  E-posta:
 sydv.kizilirmak@hotmail.com
Adayların iş ve işlemlerle ilgili soracakları sorular için elektronik posta yolunu kullanmaları rica olunur.
 
İLANEN DUYURULUR.